Sikkerhed

11. Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og isat sikkerhedspløk. Du må ikke røre våbnet, før banekommandøren giver tilladelse hertil.

12. Får du en klikker eller anden defekt ammunition, skal du aflevere ammunitionen til skyde-lederen, banekommandøren eller stationschefen. Du må ikke efterlade defekt ammunition på standpladsen eller smide det bort.

13. Du skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og ordrer. Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for skydningens korrekte gennem-førelse efter disse sikkerheds-bestemmelser og instruksen for den pågældende skydebane.

14. Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerheds-bestemmelserne.

Overtrædelse af en eller flere af foranstående sikkerheds-bestemmelser skal straks påtales og kan medføre bortvisning fra skydebanen.

NB. Husk ALTID - som skytte eller tilskuer - at bære høreværn under ophold på skydebaner.


Tryk på tegningen for sikkerheds-hæfte. (pdf)

Forhold vedrørende skydeleder og banekommandør:

Når to eller flere skytter skyder samtidigt på den samme bane, skal der altid være udpeget en skyde-leder, således at der aldrig hersker tvivl om, hvem der har det med ledelsen forbundne ansvar, samt myndighed til at træffe de for skydningen nødvendige bestemmelser.

Kan skydelederen ikke alene føre et sikkert tilsyn, kan skydelederen udpege banekommandører og evt. standpladshjælpere.

Når en skytte skyder alene på en bane, er skytten selv ansvarlig for skydningen korrekte gennem-førelse, jf. bestemmelserne i DDS’s sikkerhedshæfte samt bestemmelserne for banens brug.

Doping

Retur til Dicipliner

Side 2    
Glumsøegnens-Skytteforening. Skydebane: Søpark Allé 2 4171 Glumsø. Tlf. 20898626. Mandage kl.16-19.30